الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

شرکت معبد آب و تاسیسات بین الملل

شرکت معبد آب

keyboard_arrow_leftالکتروپمپ سیرکولاتور خطی و لیست قیمت
  1. صفحه نخست
  2. keyboard_arrow_left
  3. الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

keyboard_arrow_downلیست قیمت الکتروپمپ های سیرکولاتور خطی مورخ 1401/01/15

ردیف نام محصولمدلبرندقیمت (ریال)
1الکتروپمپ سیرکولاتور خطیS 100 - 1پمپیران - نوید موتور27.535.000
2الکتروپمپ سیرکولاتور خطیS 100 1.1/4پمپیران - نوید موتور27.535.000
3الکتروپمپ سیرکولاتور خطی2 HVپمپیران - نوید موتور40.547.000
4الکتروپمپ سیرکولاتور خطی2 AAپمپیران - نوید موتور53.464.000
5الکتروپمپ سیرکولاتور خطی1.1/2 AAپمپیران - نوید موتور53.464.000
6الکتروپمپ سیرکولاتور خطی2 AA 3/4پمپیران - نوید موتور68.731.000
7الکتروپمپ سیرکولاتور خطی3 LDپمپیران - نوید موتور57.869.000
8الکتروپمپ سیرکولاتور خطی2.1/2 LDپمپیران - نوید موتور57.869.000
9الکتروپمپ سیرکولاتور خطی3 PD - 37پمپیران - نوید موتور68.155.000
10الکتروپمپ سیرکولاتور خطی3 PD - 38پمپیران - نوید موتور75.335.000
11الکتروپمپ سیرکولاتور خطی تکفاز6 A 2پمپیران - نوید موتور115.651.000
12الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه فاز6 A 2پمپیران - نوید موتور103.573.000
13الکتروپمپ سیرکولاتور خطی تکفاز7 A 2پمپیران - نوید موتور127.526.000
14الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه فاز7 A 2پمپیران - نوید موتور114.511.000
15الکتروپمپ سیرکولاتور خطی تکفاز40 PD 3پمپیران - نوید موتور136.362.000
16الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه فاز40 PD 3پمپیران - نوید موتور121.128.000
فهرست