الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

شرکت معبد آب و تاسیسات بین الملل

شرکت معبد آب

keyboard_arrow_leftالکتروپمپ سیرکولاتور خطی و لیست قیمت
  1. صفحه نخست
  2. keyboard_arrow_left
  3. الکتروپمپ سیرکولاتور خطی

keyboard_arrow_downلیست قیمت الکتروپمپ های سیرکولاتور خطی مورخ 1401/01/15

ردیف نام محصولمدلبرندقیمت (ریال)
1الکتروپمپ سیرکولاتور خطیS 100 - 1پمپیران - نوید موتور39215000
2الکتروپمپ سیرکولاتور خطیS 100 1.1/4پمپیران - نوید موتور39215000
3الکتروپمپ سیرکولاتور خطی2 HVپمپیران - نوید موتور57746000
4الکتروپمپ سیرکولاتور خطی1.1/2 AAپمپیران - نوید موتور57746000
5الکتروپمپ سیرکولاتور خطی2 AAپمپیران - نوید موتور76142000
6الکتروپمپ سیرکولاتور خطی1.1/2 AAپمپیران - نوید موتور76142000
7الکتروپمپ سیرکولاتور خطی2 AA 3/4پمپیران - نوید موتور97885000
8الکتروپمپ سیرکولاتور خطی3 LDپمپیران - نوید موتور82415000
9الکتروپمپ سیرکولاتور خطی2.1/2 LDپمپیران - نوید موتور82415000
10الکتروپمپ سیرکولاتور خطی3 PD - 37پمپیران - نوید موتور97065000
11الکتروپمپ سیرکولاتور خطی3 PD - 38پمپیران - نوید موتور107291000
12الکتروپمپ سیرکولاتور خطی تکفاز6 A 2پمپیران - نوید موتور164706000
13الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه فاز6 A 2پمپیران - نوید موتور147506000
14الکتروپمپ سیرکولاتور خطی تکفاز7 A 2پمپیران - نوید موتور181620000
15الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه فاز7 A 2پمپیران - نوید موتور163083000
16الکتروپمپ سیرکولاتور خطی تکفاز40 PD 3پمپیران - نوید موتور194203000
17الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه فاز40 PD 3پمپیران - نوید موتور172508000
فهرست