محصولات شرکت معبد آب و تاسیسات بین الملل
شرکت معبد آب
فیلتر ها
الکترو پمپ معبد آب

فــــروش ویــــژه
پمپ تک شناور پمپیران مدل -6C-4HP-3.0KW

NEW

پمپ تک شناور پمپیران مدل – 6C-4HP-3.0KW

28,000,000 تومان
پمپ گل کش پمپیران Pumpiran 150 300

NEW

پمپ گل کش پمپیران Pumpiran 150 300

48,000,000 تومان
پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-

NEW

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-100-200L

8,500,000 تومان
پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-

NEW

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-80-200L

6,500,000 تومان
پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-

NEW

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-65-200L

5,500,000 تومان
پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-

NEW

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran-125-400

17,500,000 تومان
فهرست