شرکت معبد آب و تاسیسات بین الملل

شرکت معبد آب

انواع منبع تحت فشار – ( دیافراگمی)
  1. صفحه نخست
  2. keyboard_arrow_left
  3. منبع تحت فشار( دیافراگمی)
لیست قیمت انواع منبع تحت فشار( دیافراگمی)

ردیفنام محصولمدلبرندقیمت (ریال)
1الکتروپمپ محیطی نیم اسب ضد قفلPM 45نوید موتور - پمپیران15451000
2الکتروپمپ محیطی یک اسب تکفاز ضد قفلPM 80نوید موتور - پمپیران21627000
3الکتروپمپ محیطی یک اسب سه فاز ضد قفلPMT 80نوید موتور - پمپیران20602000
4الکتروپمپ بشقابی یک اسب تکفازCM 100نوید موتور - پمپیران28149000
5الکتروپمپ بشقابی یک اسب سه فازCMT 100نوید موتور - پمپیران26811000
6الکتروپمپ جتی یک اسب تکفازCAM 100نوید موتور - پمپیران30898000
7الکتروپمپ جتی یک اسب سه فازCAMT 100نوید موتور - پمپیران29425000
8الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 1.5hp تکفازCB 160نوید موتور - پمپیران50843000
9الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 1.5hp سه فازCBT 160نوید موتور - پمپیران49767000
10الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 2hp تکفازCB 210نوید موتور - پمپیران56729000
11الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 2hp سه فازCBT 210نوید موتور - پمپیران54057000
12الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 3hp تکفازCB 310نوید موتور - پمپیران85263000
13الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 3hp سه فازCBT 310نوید موتور - پمپیران58869000
14الکتروپمپ بشقابی دو پرووانه سایز بالا سه فازCBT400نوید موتور - پمپیران144936000
15الکتروپمپ بشقابی دو پرووانه سایز بالا سه فازCBT600نوید موتور - پمپیران161040000
16الکتروپمپ بشقابی دو پرووانه سایز بالا سه فازCBT751نوید موتور - پمپیران187880000
17الکتروپمپ بشقابی دو پرووانه سایز بالا سه فازCBT900نوید موتور - پمپیران308660000
18الکتروپمپ 1hp تکفازCS 100/2نوید موتور - پمپیران44758000
19الکتروپمپ 1hp سه فازCST 100/2نوید موتور - پمپیران43454000
20الکتروپمپ 1.5hp تکفازCS 150/2نوید موتور - پمپیران60999000
21الکتروپمپ 1.5hp سه فازCST 150/2نوید موتور - پمپیران58843000
22الکتروپمپ 2hp تکفاز 2"CS 200/2نوید موتور - پمپیران68077000
23الکتروپمپ 2hp سه فاز 2"CST 200/2نوید موتور - پمپیران60051000
24الکتروپمپ 2hp تکفاز 3"CS 200/3نوید موتور - پمپیران122851000
25الکتروپمپ 2hp سه فاز 3"CST 200/3نوید موتور - پمپیران121691000
26الکتروپمپ 3hp تکفاز 3"CS 300/3نوید موتور - پمپیران131880000
27الکتروپمپ 3hp سه فاز 3"CST 300/3نوید موتور - پمپیران124572000
28الکتروپمپ های ارتفاع بالا 1.5 hp تکفازCH 160نوید موتور - پمپیران71735000
29الکتروپمپ های ارتفاع بالا 1.5 hp سه فازCHT 160نوید موتور - پمپیران70320000
30الکتروپمپ های ارتفاع بالا 2 hp تکفازCH 210نوید موتور - پمپیران76022000
31الکتروپمپ های ارتفاع بالا 2 hp سه فازCHT 210نوید موتور - پمپیران71983000
32الکتروپمپ های ارتفاع بالا 3 hp سه فازCHT 310نوید موتور - پمپیران73964000
33الکتروپمپ های دو پروانه تکفاز 1.5HpMB 150نوید موتور - پمپیران82602000
34الکتروپمپ های دو پروانه سه فاز 1.5HpMBT 150نوید موتور - پمپیران81775000
35الکتروپمپ های دو پروانه تکفاز 2HpMB 200نوید موتور - پمپیران83376000
36الکتروپمپ های دو پروانه سه فاز 2HpMBT 200نوید موتور - پمپیران82410000
37الکتروپمپ های دو پروانه تکفاز 3HpMB 300نوید موتور - پمپیران85828000
38الکتروپمپ های دو پروانه سه فاز 3HpMBT 300نوید موتور - پمپیران84981000
39الکتروپمپ تکفاز CRCR 100نوید موتور - پمپیران39784000
40الکتروپمپ سه فاز CRTCRT 100نوید موتور - پمپیران38191000
41الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCAB 150نوید موتور - پمپیران114863000
42الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCABT 150نوید موتور - پمپیران109393000
43الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCAB 200نوید موتور - پمپیران115855000
44الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCABT 200نوید موتور - پمپیران110340000
45الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCABT 300نوید موتور - پمپیران126231000
46الکتروپمپ فیلتردار استخری 11.2" 1.5hpتکفازSFP 150نوید موتور - پمپیران80068000
47الکتروپمپ فیلتردار استخری 11.2" 1.5hpسه فازSFPT150نوید موتور - پمپیران76255000
48الکتروپمپ فیلتردار استخری 11.2" 2hp تکفازSFP 200نوید موتور - پمپیران89887000
49الکتروپمپ فیلتردار استخری 11.2" 2hp سه فازSFPT 200نوید موتور - پمپیران85606000
50الکتروپمپ فیلتردار استخری 11.2" 3hp سه فازSFPT 300نوید موتور - پمپیران94013000
51الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 1hpتکفازSTP 100نوید موتور - پمپیران68069000
52الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 1hp سه فازSTPT 100نوید موتور - پمپیران64830000
53الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 1.5hpتکفازSTP 150نوید موتور - پمپیران76321000
54الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 1.5hp سه فازSTPT 150نوید موتور - پمپیران72687000
55الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 2hp تکفازSTP 200نوید موتور - پمپیران86632000
56الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 2hp سه فازSTPT 200نوید موتور - پمپیران82506000
57الکتروپمپ دولول خود مکش با اجکتورAP 150نوید موتور - پمپیران93770000
58الکتروپمپ دولول خود مکش با اجکتور APT 150نوید موتور - پمپیران91425000
59الکتروپمپ دولول خود مکش با اجکتور AP 200نوید موتور - پمپیران96114000
60الکتروپمپ دولول خود مکش با اجکتور APT 200نوید موتور - پمپیران92833000

فهرست