شرکت معبد آب و تاسیسات بین الملل

شرکت معبد آب

انواع الکتروپمپ های آب خانگی و لیست قیمت
  1. صفحه نخست
  2. keyboard_arrow_left
  3. الکتروپمپ خانگی
لیست قیمت انواع الکتروپمپ های خانگی

ردیفنام محصولمدلبرندقیمت (ریال)
1الکتروپمپ محیطی نیم اسب ضد قفلPM 45نوید موتور - پمپیران14.046.000
2الکتروپمپ محیطی یک اسب تکفاز ضد قفلPM 80نوید موتور - پمپیران19.661.000
3الکتروپمپ محیطی یک اسب سه فاز ضد قفلPMT 80نوید موتور - پمپیران18.729.000
4الکتروپمپ بشقابی یک اسب تکفازCM 100نوید موتور - پمپیران25.590.000
5الکتروپمپ بشقابی یک اسب سه فازCMT 100نوید موتور - پمپیران24.374.000
6الکتروپمپ جتی یک اسب تکفازCAM 100نوید موتور - پمپیران28.089.000
7الکتروپمپ جتی یک اسب سه فازCAMT 100نوید موتور - پمپیران26.750.000
8الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 1.5hp تکفازCB 160نوید موتور - پمپیران46.221.000
9الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 1.5hp سه فازCBT 160نوید موتور - پمپیران45.243.000
10الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 2hp تکفازCB 210نوید موتور - پمپیران51.572.000
11الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 2hp سه فازCBT 210نوید موتور - پمپیران49.143.000
12الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 3hp تکفازCB 310نوید موتور - پمپیران77.512.000
13الکتروپمپ بشقابی دو پروانه 3hp سه فازCBT 310نوید موتور - پمپیران53.517.000
14الکتروپمپ 1hp تکفازCS 100/2نوید موتور - پمپیران40.689.000
15الکتروپمپ 1hp سه فازCST 100/2نوید موتور - پمپیران39.504.000
16الکتروپمپ 1.5hp تکفازCS 150/2نوید موتور - پمپیران55.454.000
17الکتروپمپ 1.5hp سه فازCST 150/2نوید موتور - پمپیران53.494.000
18الکتروپمپ 2hp تکفاز 2"CS 200/2نوید موتور - پمپیران61.888.000
19الکتروپمپ 2hp سه فاز 2"CST 200/2نوید موتور - پمپیران54.592.000
20الکتروپمپ 2hp تکفاز 3"CS 200/3نوید موتور - پمپیران111.683.000
21الکتروپمپ 2hp سه فاز 3"CST 200/3نوید موتور - پمپیران110.628.000
22الکتروپمپ 3hp تکفاز 3"CS 300/3نوید موتور - پمپیران119.891.000
23الکتروپمپ 3hp سه فاز 3"CST 300/3نوید موتور - پمپیران113.247.000
24الکتروپمپ های ارتفاع بالا 1.5 hp تکفازCH 160نوید موتور - پمپیران65.214.000
25الکتروپمپ های ارتفاع بالا 1.5 hp سه فازCHT 160نوید موتور - پمپیران63.927.000
26الکتروپمپ های ارتفاع بالا 2 hp تکفازCH 210نوید موتور - پمپیران69.111.000
27الکتروپمپ های ارتفاع بالا 2 hp سه فازCHT 210نوید موتور - پمپیران65.439.000
28الکتروپمپ های ارتفاع بالا 3 hp سه فازCHT 310نوید موتور - پمپیران67.240.000
29الکتروپمپ های دو پروانه تکفاز 1.5HpMB 150نوید موتور - پمپیران75.093.000
30الکتروپمپ های دو پروانه سه فاز 1.5HpMBT 150نوید موتور - پمپیران74.341.000
31الکتروپمپ های دو پروانه تکفاز 2HpMB 200نوید موتور - پمپیران75.796.000
32الکتروپمپ های دو پروانه سه فاز 2HpMBT 200نوید موتور - پمپیران74.918.000
33الکتروپمپ های دو پروانه تکفاز 3HpMB 300نوید موتور - پمپیران78.025.000
34الکتروپمپ های دو پروانه سه فاز 3HpMBT 300نوید موتور - پمپیران77.255.000
35الکتروپمپ تکفاز CRCR 100نوید موتور - پمپیران36.167.000
36الکتروپمپ سه فاز CRTCRT 100نوید موتور - پمپیران34.719.000
37الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCAB 150نوید موتور - پمپیران104.421.000
38الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCABT 150نوید موتور - پمپیران99.448.000
39الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCAB 200نوید موتور - پمپیران105.323.000
40الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCABT 200نوید موتور - پمپیران100.309.000
41الکتروپمپ دوپروانه ای لول بلندCABT 300نوید موتور - پمپیران114.755.000
42الکتروپمپ فیلتردار استخری 11.2" 1.5hpتکفازSFP 150نوید موتور - پمپیران72.789.000
43الکتروپمپ فیلتردار استخری 11.2" 2hp تکفازSFP 200نوید موتور - پمپیران81.715.000
44الکتروپمپ فیلتردار استخری 11.2" 3hp سه فازSFPT 300نوید موتور - پمپیران85.466.000
45الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 1hpتکفازSTP 100نوید موتور - پمپیران61.881.000
46الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 1hp سه فازSTPT 100نوید موتور - پمپیران58.936.000
47الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 1.5hpتکفازSTP 150نوید موتور - پمپیران69.383.000
48الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 1.5hp سه فازSTPT 150نوید موتور - پمپیران66.079.000
49الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 2hp تکفازSTP 200نوید موتور - پمپیران78.756.000
50الکتروپمپ فیلتردار استخری 2" 2hp سه فازSTPT 200نوید موتور - پمپیران75.005.000

فهرست